Uprawnienia elektryka w świetle prawa

Praca elektryka

Polega na instalowaniu, konserwacji i naprawie systemów elektrycznych. Elektrycy muszą rozumieć schematy elektryczne, aby mogli prawidłowo podłączyć urządzenia. Ponadto, elektrycy muszą monitorować i kontrolować przepływ prądu, aby zapobiec uszkodzeniom systemu. Elektryk pracuje z instalacjami elektrycznymi w celu jej naprawy lub instalacji. Może także przeprowadzać konserwację i kontrolować jej działanie.

Co mówią przepisy prawa o uprawnieniach elektrycznych

  • Przepisy prawa budowlanego w Polsce nakładają na wykonawców robót budowlanych obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania określonych czynności. W przypadku prac elektrycznych wymagane jest posiadanie uprawnień SEP do 1 kV.
  • Wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych jest regulowane przez prawo budowlane. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych obejmuje wykonywanie prac elektrycznych. Natomiast zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych wymaga posiadania uprawnień budowlanych.
  • Wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych jest regulowane także przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Zgodnie z art. 2.1.4.1 rozporządzenia, wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych jest także regulowane przez ustawę Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych jest także regulowane przez ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podsumowując, wykonywanie prac elektrycznych na obiektach budowlanych wymaga posiadania uprawnienia SEP do 1 kV.